ประกาศ สัญญาจ้างทั่วไประบบบำบัดน้ำเสีย โดย admin 11:20 19/02/18
ประกาศ สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ โดย admin 14:43 09/02/18
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โดย admin 15:04 19/01/18
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 โดย admin 15:01 19/01/18
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม - ธันวาคม ปี 2560 โดย admin 16:54 12/10/17
ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin 16:53 12/10/17
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โดย admin 10:48 10/01/18
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดย admin 10:46 10/01/18
ประกาศ แจ้งแผนการใช้จ่ายเงินด้านบริการจัดการ ปี 2561 (สสอ.วัดโบสถ์) โดย admin 15:29 30/10/17